Dodano:

Szara pleśń truskawki i ochrona przed chorobami grzybowymi

Truskawka jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych gatunków roślin jagodowych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jej walory jakościowe; smak i aromat oraz wysoka wartość odżywcza i dietetyczna przyczyniły się do wzrostu zainteresowania konsumentów tymi delikatesowymi owocami, a w związku z tym wzrostem powierzchni uprawy tego gatunku. Pojawiają się w jej trakcie różne zagrożenia, m.in. szara pleśń truskawki.

Szara pleśń truskawki nie jest jedynym zagrożeniem

Ochrona truskawki przed chorobami grzybowymi zyskuje na znaczeniu. Do uprawy wprowadzane są nowe odmiany, o zróżnicowanej podatności na najważniejsze z nich. Obok produkcji owoców do przetwórstwa rośnie zainteresowanie produkcją wysokiej jakości owoców deserowych oraz poprawą wysokości uzyskiwanych plonów poprzez wprowadzanie nowych technologii produkcji oraz optymalizację prowadzonej ochrony. Rośliny truskawki zarówno w uprawie tradycyjnej tj. gruntowej, jak i w innych technologiach produkcji narażone są w mniejszym lub większym stopniu na wiele groźnych chorób grzybowych, w zależności od panujących warunków; temperatury, wilgotności, opadów oraz presji chorób i odporności uprawianych odmian na te choroby. Najgroźniejszymi chorobami grzybowymi truskawki są szara pleśń (Botrytis cinerea), mączniak prawdziwy (Spharotheca macularis) oraz biała plamistość liści truskawki (Mycospharella Fragariae).

Najgroźniejsza wśród chorób grzybowych

Szara pleśń truskawki (Botrytis cinerea) jest najgroźniejszą chorobą grzybową tego owoca w uprawie tradycyjnej, gruntowej, ze względu na panujące warunki i wpływ opadów. Poraża ona wszystkie części nadziemne roślin, ale najgroźniejsze są infekcje kwiatów, z których grzyb przerasta do owoców i przyczynia się do ich masowego gnicia. W sprzyjających warunkach temperatury (15 – 25oC), przy dużej ilości opadów grzyb ten może przyczynić się do wysokich strat w plonie.

Sprawdzona ochrona truskawki przed chorobami grzybowymi

W 2014 roku w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Brzeznej prowadzono badania skuteczności preparatu Prolectus 50WG w zwalczaniu szarej pleśni w uprawie truskawek. Doświadczenie prowadzono na plantacji truskawki odmiany

‘Elsanta’, założonej wiosną 2013 roku, na glebie klasy IVa, glinie średniej o pH 6,0, na południowo-zachodnim skłonie. Rośliny były posadzone w rozstawie 0,25 m x 1,0 m (40000 roślin/ ha). Doświadczenie założono zgodnie z zaleceniami metodyki; metodą losowanych bloków, w czterech powtórzeniach, 7 kombinacji (Tabela 1).

Prolectus 50 WG jest środkiem grzybobójczym, zawierającym substancję czynną fenpyrazaminę (związek z grupy pyrazoli – 500 g/kg). Jest koncentratem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin sadowniczych i warzywnych (truskawka, brzoskwinia, nektaryna, pomidor, bakłażan, papryka, cukinia i inne warzywa dyniowate o jadalnej skórce).

Tabela 1. Kombinacje i zastosowane dawki preparatów

Kombinacja Środek ochrony roślin Dawka (/ha) Zabieg
1 Kontrola
2 Prolectus 50 WG 1,2 kg A B C
3 Prolectus 50 WG + WUXAL* 1,2 kg + WUXAL* A B C
4 Prolectus 50 WG + tiuram 1,2 kg + 4,0 kg A B C
5 Produkt A 1,0 kg A B C
6 Produkt B 1,5 l A B C
7 Produkt C 1,8 kg A B C

Terminy zabiegów

Wiosną 2014 roku przeprowadzono wszystkie zabiegi pielęgnacyjne i zastosowano herbicydy. Zgodnie z zaleceniami metodyki badań wykonano trzy zabiegi badanymi preparatami w odpowiednio dobranych terminach, w warunkach najbardziej zbliżonych do optymalnych, bardzo trudnych do określenia ze względu na panujące warunki meteorologiczne sprzyjające rozwojowi chorób. Chorobą, na którą zwracano szczególną uwagę była szara pleśń truskawki (Tabela 2);

I zabieg – 06 maja; 60–61 BBCH (początek fazy kwitnienia)

II zabieg – 13 maja; 63–65 BBCH (pełnia kwitnienia)

III zabieg – 20 maja; 65–67 BBCH (koniec kwitnienia)

Tabela 2. Charakterystyka warunków atmosferycznych

Miesiąc Średnia temperatura
w °C
Suma opadów
w mm
Maj 13,4 149,4
Czerwiec 15,9 68,4

Podczas obserwacji prowadzono:

  • wizualną ocenę fitotoksyczności zastosowanych preparatów oraz mieszanin, nie odnotowano objawów ich fitotoksyczności na roślinach truskawki badanej odmiany.
  • w czasie zbiorów prowadzono ocenę wysokości i jakości plonów, na podstawie liczby zebranych z poletka owoców porażonych i zdrowych oraz ich masy
  • określano plon handlowy i niehandlowy oraz udział plonu handlowego w plonie ogólnym.
  • oceniano również smakowitość owoców w zależności od kombinacji i nie zaobserwowano różnic.

Poziom porażenia szarą pleśnią truskawek

Plon handlowy oraz niehandlowy stanowiły owoce porażone szarą pleśnią (Wykres 1). Z kolei udział owoców handlowych w ogólnym plonie przedstawiono na wykresie nr 2. Zbiory wykonywano 6-cio krotnie (od 04.06. do 20.06.) i podczas każdego zbioru prowadzono ocenę wysokości i jakości plonów oraz trwałości pozbiorczej owoców (Tabela 4.).

szara pleśń truskawki

Wykres 1. Plon handlowy oraz niehandlowy uzyskany w obrębie wykonanych kombinacji ochrony przez szarą pleśnią.

ochrona truskawki przed chorobami grzybowymi

Wykres 2. Udział owoców handlowych w plonie ogólnym uzyskany w obrębie wykonanych kombinacji ochrony przed szarą pleśnią [%].

szara plesn truskawek

Wykres 3. Ocena jakości pozbiorczej owoców, skuteczność działania wykorzystanych produktów [%]

Wnioski

  1. Nie zaobserwowano objawów fitotoksycznego oddziaływania zarówno badanego preparatu Prolectus 50 WG, Prolectus 50 WG + Wuxal, na rośliny truskawki odmiany ‘Elsanta’.
  2. Podczas obserwacji przeprowadzonych w trakcie zbiorów, najwyższy poziom skuteczności w zwalczaniu szarej pleśni wykazał badany preparat Prolectus 50 WG. Pozostałe preparaty wykazały istotnie niższy poziom zwalczania choroby. Wysoką skuteczność zwalczania szarej pleśni odnotowano również w kombinacjach chronionych badanym preparatem Prolectus 50 WG + nawóz dolistny Wuxal.
  3. Po okresie przechowywania mieszanina preparatu Prolectus 50 WG + nawóz dolistny Wuxal charakteryzowała się nieco wyższą skutecznością niż Prolectus 50 WG zastosowany samodzielnie. Skuteczność mieszaniny Prolectus 50 WG + Wuxal była wyższa lub porównywalna z innymi preparatami.
  4. Po zastosowaniu wszystkich badanych preparatów, nie odnotowano żadnego ich wpływu na smak owoców truskawki.
  5. Nie odnotowano istotnych różnic w plonie ogólnym truskawki zebranej z kombinacji chronionych badanymi preparatami. Niższy plon zebrano z kombinacji kontrolnej.

Na podstawie uzyskanych wyników i obserwacji z przeprowadzonego w 2014 roku doświadczenia nad oceną skuteczności preparatu Prolectus 50 WG w zwalczaniu szarej pleśni na truskawce można sądzić, że jeżeli w tak trudnych warunkach, jakie panowały w maju i czerwcu 2014 (duża ilość opadów) charakteryzował się tak wysoką skutecznością, jeśli chodzi o szara pleśń truskawki i ochronę przed chorobami grzybowymi, to w lata mniej sprzyjające rozwojowi tej choroby, jego skuteczność będzie jeszcze wyższa. Ograniczenie do minimum rozwoju tej choroby przyczyni się do poprawy wysokości i jakości plonu handlowego.