Zaprawa nasienna Nuprid 600 FS

Zaprawa owadobójcza w formie płynnego koncentratu zawiesinowego o działaniu kontaktowym i żołądkowym do zaprawiania nasion buraka cukrowego i pastewnego, przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin, zaprawiarkami przystosowanymi do zapraw ciekłych i zawiesinowych. W roślinie działa systemicznie.
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Nuprid 600 FS opakowanie

Zawartość substancji czynnej

imidachlopryd (związek z grupy pochodnych chloronikotynyli) – 600 g/l (47,62%)

exclam
Aquatic-pollut-red

Zakres stosowania, terminy i dawki

Rośliny rolnicze

Uprawa Agrofag Dawka
burak cukrowy i pastewny pędraki, drutowce 150 ml/1 jednostkę siewną
(100 tys. nasion)

Maksymalna liczba zabiegów: 1.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Na opakowaniach zaprawianych nasion buraka cukrowego i pastewnego powinny zostać umieszczone następujące zwroty:
  • siew wykonać za pomocą siewników wykluczających możliwość wzbijania się pyłu w chwili dokonywania wysiewu nasion do gleby i przy napełnianiu zasobników siewnika,
  • nie stosować siewników pneumatycznych, z wyjątkiem wyposażonych w dyfuzory, których końcówki należy skierować jak najbliżej powierzchni gleby, mocując na ich wylocie elastyczną rurę lub odpowiedniej długości przewód elastyczny, kończący swój wylot tuż przy powierzchni gleby,
  • nie dopuszczać do uszkodzenia powłoki nasion w trakcie ich przechowywania, transportu i siewu,
  • zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą, z uwzględnieniem końców rzędów,
  • nasiona rozsypane przypadkowo zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu ptaków i ssaków,
  • ze względu na możliwe wysokie ryzyko dla pszczół i innych owadów zapylających należy unikać występowania spadzi po wykiełkowaniu eoślin.
 2. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny, o wysokiej energii kiełkowania i odpowiedniej wilgotności.
 3. Zaprawione nasiona przechowywać po dosuszeniu w grubych papierowych lub foliowych, oznakowanych, szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych pomieszczeniach, i nie przechowywać razem z żywnością i paszami.
 4. Zaprawione nasiona używać wyłącznie do siewu – nie wolno przeznaczać ich na paszę i na cele konsumpcyjne.
 5. W przypadku przechowywania zaprawionych nasion, przed siewem sprawdzić siłę kiełkowania.
 6. Nie stosować do zaprawiania nasion rodów hodowlanych.

TECHNIKA ZAPRAWIANIA

Zaprawiać nasiona wyłącznie przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania nasion buraka cukrowego i pastewnego. Zabieg zaprawiania powinien zostać wykonany w sposób wykluczający możliwość wzbijania się pyłu podczas przechowywania, transportu i siewu zaprawionych nasion. Do zaprawiania nasion zawiesinę sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu. Najpierw wlać odmierzoną ilość wody, następnie dodać odpowiednią ilość zaprawy dokładnie mieszając. Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki tak, aby uniknąć zasychania zaprawy. Zaprawiać nasiona w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi.
Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY, DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

nie dotyczy.

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperature 0°C – 30°C.

Dostępne opakowania

1 l,  5 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania