Regulator wzrostu Heltar 250 EC

Regulator wzrostu w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek do stosowania w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i ozimego oraz pszenżyta ozimego.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji czynnej

trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksadionów) – 250 g/l (25,3%).

acid_red
exclam
Aquatic-pollut-red

Działanie na rośliny

Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny.
Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu.

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawki
pszenica
ozima
Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 29–39). 0,4 l/ha
pszenżyto
ozime
Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 29–39). 0,6 l/ha
jęczmień
ozimy
Środek stosować od fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 30–39). 0,6 l/ha
jęczmień
jary
Środek stosować od fazy strzelania w źdźbło do pojawienia się liścia flagowego (widoczny liść flagowy, ale jeszcze nie rozwinięty) (BBCH 30–37). 0,4 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Następstwo roślin

Na polu na którym stosowano środek Heltar 250 EC można uprawiać wszystkie rośliny.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek może spowodować przemijające objawy fitotoksyczności. Z tego względu należy skonsultować wrażliwość odmian zbóż z posiadaczem zezwolenia.

Środka nie stosować:

  • na mokre rośliny,
  • przed spodziewanym deszczem lub mrozem,
  • na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników środowiska, takich jak np.: nadmierna wilgotność podłoża, mróz, wysoka temperatura, susza, choroby lub szkodniki;
  • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

Nie należy także stosować środka na plantacjach przeznaczonych do produkcji materiału siewnego.
Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
W przypadku przeznaczenia ziarna do celów piekarniczych lub browarniczych przed zastosowaniem środka wskazana jest konsultacja z posiadaczem zezwoleniem dotycząca ewentualnego wpływu zastosowania środka na procesy przetwarzania.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej

(okres karencji): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

nie dotyczy.

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
  • w dobrze wentylowanym miejscu,w pojemniku szczelnie zamkniętym w temperaturze 0°C-30°C.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania