Regulator wzrostu Flordimex 480 SL

Flordimex 480 SL to regulator wzrostu w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Przeznaczony jest do przyspieszenia dojrzewania pomidorów gruntowych, ułatwienia mechanicznego zbioru wiśni, przyspieszenia zbioru i poprawy wybarwienia jabłek. Środek wnika do tkanki roślinnej, ulegając rozpadowi wydziela etylen powodujący przyspieszenie procesu oddychania i dojrzewania owoców.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza sadowniczego i opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji czynnej

etefon – (związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego) – 480 g w 1 litrze środka

acid_red
Aquatic-pollut-red

Zakres stosowania, terminy i dawki

rośliny warzywne

Uprawa Zalecenia Dawka
pomidor w gruncie
– przyspieszenie dojrzewania
Wyższą z zalecanych dawek stosować w temperaturze poniżej 16°C oraz na rośliny o dużej masie liści. Opryskiwać dokładnie całe rośliny.
Stosować jednorazowo w okresie, gdy owoce dojrzałe i dojrzewające tj. czerwone, różowe i zapalone stanowią 5-15%, a owoce zielone (wyrośnięte) 50-65% ogółu owoców na roślinach.
Zaleca ilość wody: 300-600 l/ha
2,5-3,5 l/ha

rośliny sadownicze

Uprawa Zalecenia Dawka
wiśnia – ułatwienie mechanicznego zbioru owoców Opryskiwać drzewajednorazowo 10 dni przed spodziewanym zbiorem.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-700 l/ha.
0,075%
(75 ml środka w 100 l wody).
jabłoń
(wczesne odmiany)
– przyspieszenie zbioru, poprawa wybarwienia jabłek
Środek stosować jednorazowo 10-12 dni przed przewidywanym zbiorem jabłek z drzew nie
opryskiwanych.
Jabłka zbierać 7 dni po opryskiwaniu.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-700 l/ha.
0,12%
(120 ml środka w 100 l wody).

UWAGI

Środek zastosowany na rośliny pomidora w wyższej dawce może powodować przyspieszone zamieranie liści (bez wpływu na plon).
Zbyt wczesne opryskanie jabłoni grozi uzyskaniem jabłek niewyrośniętych. Opóźnienie zbioru grozi opadnięciem dużej liczby owoców.
Środek zastosować do 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić okulary lub ochronę twarzy.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych:

  • o szerokości 1 m w uprawie pomidora w gruncie
  • o szerokości 3 m w uprawie jabłoni i wiśni

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo:

  • o szerokości 1 m w uprawie pomidora w gruncie
  • o szerokości 3 m w uprawie jabłoni i wiśni

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji): pomidor – 7 dni, wiśnia i jabłoń – 10 dni.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

nie dotyczy.

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0oC-30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania