Regulator wzrostu Ephon Top 480 SL

Ephon Top to regulator wzrostu w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Stosuje się go jako środek zapobiegający wyleganiu jęczmienia, żyta, pszenżyta i pszenicy uprawianych na dobrych stanowiskach lub nawożonych wysokimi dawkami azotu.
Środek powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, co zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność działania środka zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Ephon Top opakowanie

Zawartość substancji czynnej

etefon (związek z grupy fosfonowych) – 480 g/l (40,0%)

acid_red
Aquatic-pollut-red

Zakres stosowania, terminy i dawki

Intensywność działania zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

rośliny rolnicze

Uprawa Zalecenia Dawka
jęczmień ozimy Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 32–39). 1,5 l/ha
jęczmień jary Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy pojawienia się pierwszych ości (BBCH 32–49). 0,75 l/ha
żyto Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 32–39). 1 l/ha
pszenżyto ozime Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy ukazania się liścia flagowego (BBCH 32–37). 1 l/ha
pszenica jara Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy ukazania się liścia flagowego (BBCH 31–37). 0,75 l/ha
pszenica ozima Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy ukazania się liścia flagowego (BBCH 31–37). 0,75 l/ha
Po uprzednim zastosowaniu środka Antywylegacz Płynny 675 SL w dawce 2,0 l/ha w terminie od fazy 1. kolanka do fazy 2 .kolanka (BBCH 31–32). 0,5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środki chwastobójcze z grupy fenoksypochodnych przeznaczone do zwalczania chwastów dwuliściennych stosować przed środkiem Ephon Top – w dawkach i terminach podanych w ich etykietach.

Środka Ephon Top nie stosować:

  • od okresu kłoszenia się zbóż,
  • na rośliny mokre lub chore,
  • w temperaturze poniżej 10oC,
  • na 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem,
  • na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych, ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju chwastów.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta

(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej

(okres karencji): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania