Herbicyd Zeagran 340 SE

Środek chwastobójczy w formie zawiesino-emulsji, stosowany powschodowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

Zeagran opakowanie 5l

Zawartość substancji czynnych

bromoksynil – (związek z grupy hydroksybenzonitryli) 90 g w 1 litrze środka,
terbutylazyna – (związek z grupy triazyn) 250 g w 1 litrze środka.

exclam
silhouete
Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Zeagran 340 SE zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się mechanizmie działania. Bromoksynil działa kontaktowo, pobierany jest głównie przez liście, terbutylazyna pobierana jest przez liście i korzenie roślin wrażliwych, wykazuje długotrwałe działanie w glebie. Środek powoduje zasychanie, a następnie zamieranie roślin. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Chwasty wrażliwe, np:

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

chwastnica jednostronna (w dawce 2,0 l/ha).

ostrożeń polny, skrzyp polny, chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
kukurydza Środek stosować po wschodach, najlepiej w fazie 4-6 liści kukurydzy (na rośliny wysokości 15-20 cm) na chwasty w fazie 2-6 liści.
Wyższą dawkę środka (2 l/ha) stosować na chwasty w późniejszych fazach rozwojowych (4-6 liści lub rozety) oraz na glebach cięższych. Środek może być stosowany do fazy 8 liści kukurydzy, o ile chwasty nie przekroczyły fazy wrażliwej.
1,6-2,0 l/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można uprawiać wszystkie rośliny.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki) na tym samym polu można uprawiać jedynie kukurydzę.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

W niesprzyjających warunkach pogodowych (np. susza, przymrozki, duże wahania temperatur pomiędzy nocą i dniem), środek może spowodować na niektórych odmianach kukurydzy, przemijające uszkodzenia liści, które nie mają negatywnego wpływu na jakość i wielkość plonu.

Środka nie stosować:

  • w kukurydzy cukrowej
  • na siewki kukurydzy oraz na rośliny w fazie rozwojowej późniejszej od zalecanej, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin
  • na rośliny słabe, chore lub uszkodzone przez choroby czy szkodniki
  • podczas suszy lub bezpośrednio przed spodziewanym deszczem.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji): nie dotyczy.

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
  • w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania