Herbicyd Tayson 464 SL

Tayson 464 SL jest preparatem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym. W roślinie działa systemicznie. Obie substancje czynne działają jednakowo skutecznie zarówno w części korzeniowej, jak i w części nadziemnej. Pierwsze efekty działania są widoczne już po kilku dniach. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody całkowite zamieranie chwastów następuje po 2-3 tygodniach.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

2,4-D – kwas (2,4-dichlorofenoksy) octowy w formie soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g w 1 litrze środka (34,4%).
dikamba – kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy w formie soli dimetyloaminowej (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 120 g w 1 litrze środka (12%).

exclam
acid_red
Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, powodując deformację i zahamowanie wzrostu roślin dwuliściennych. Powoduje to zamieranie chwastów wrażliwych na preparat. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści (przytulia 3-4 okółki).

Chwasty wrażliwe, np:

gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowy), rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

bodziszek drobny, dymnica pospolita, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku.

fiołek polny.

chwasty jednoliścienne.

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbóż jarych Zabieg wykonać od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 21-29). 0,8 l/ha
pszenica ozima, pszenżyto ozime Zabieg wykonać od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 21-29). 1 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga!

Środek może powodować przejściowe odbarwienie i skręcenie liści, które nie wpływa ujemnie na wzrost i plonowanie roślin uprawnych. Zmiany te związane są z różną wrażliwością odmian zbóż na ten środek.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności przyorania plantacji potraktowanej środkiem Tayson 464 SL w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie stosować:

  • w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,
  • w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
  • na rośliny mokre, chore, wylęgnięte i uszkodzone,
  • w czasie nadmiernej suszy i później niż na 4 godziny przed spodziewanym deszczem.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): jęczmień jary, pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime – 7 dni

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

Nie dotyczy.

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

  • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 0oC- 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania