Herbicyd Snajper 600 SC

Snajper 600 SC – koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczony do jesiennego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz w jęczmieniu ozimym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

chlorotoluron (substancja z grupy pochodnych mocznika) – 500g/l (42,71 %)
diflufenikan (substancja z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 100g/l (8,54 %)

silhouete
Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Snajper 600 SC zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się sposobie działania. Diflufenikan pobierany jest przez chwasty w czasie kiełkowania, a zastosowany po ich wschodach wchłaniany jest również przez liście, hamując biosyntezę niezbędnych roślinom barwników (karotenoidów). Chlorotoluron pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów, hamuje proces fotosyntezy. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek.

Zachowuje długotrwałą skuteczność działania również w stosunku do chwastów później wschodzących.

Chwasty wrażliwe, np:

bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity.

mak polny.

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
pszenica ozima Środek stosować od fazy szpilkowania zbóż do końca fazy krzewienia (BBCH 10-29). 1,25-1,5 l/ha
jęczmień ozimy Środek stosować od fazy 3 liścia zbóż do końca fazy krzewienia
(BBCH 13-29).
pszenżyto ozime

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI
 • Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).
 • Ziarno zbóż wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.
 • Niższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego zachwaszczenia.

Następstwo roślin

Snajper 600 SC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, gdy wykonano orkę na głębokość 10 cm. Możliwe są przejściowe odbarwienia liści zbóż i pierwszych liści rzepaku, nie wpływające na późniejszą kondycję roślin. W przypadku wysiania rzepaku ozimego bez uprzedniej orki mogą wystąpić objawy fitotoksyczności, zwłaszcza na glebach lekkich o małej zawartości substancji organicznej.
W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym wiosną po wykonaniu 20 cm orki można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę, słonecznik, ziemniak, rośliny motylkowate, rzepak jary oraz len.
Przemijające odbarwienia mogą wystąpić na liściach jęczmienia jarego, pszenicy jarej, rzepaku jarego, grochu lub lnu. Nie uprawiać buraków cukrowych.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Środka nie stosować:
 • w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych
 • na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę.
 1. Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).
 2. Ziarno zbóż wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.
 3. Niższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego zachwaszczenia
 4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych oraz
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

Nie dotyczy

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze 0oC – 30oC.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Dostępne opakowania

1 l, 3 l, 20 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania