Rapex 500 SC

Środek chwastobójczy

w postaci koncentratu rozpuszczalnego w wodzie stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji biologicznie czynnej

metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 500 g/l (44,2%)

exclam
silhouete
Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Środek pobierany jest przez korzenie i hypokotyl, powodując zahamowanie kiełkowania chwastów. Efektem działania środka jest  brak chwastów na polu, lub silnie ograniczony wzrost i rozwój siewek, co prowadzi do stopniowego ich zamierania.
Najskuteczniej zwalacza chwasty uzyskuje się stosując środek przed wschodami chwastów do fazy pierwszej pary liści.

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, rumian polny, tasznik pospolity

fiołek polny, niezapominajka polna, samosiewy zbóż

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
rzepak ozimy Środek stosować jesienią, od fazy pierwszego liścia do fazy trzeciego liścia (BBCH 11-14). 2 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwo roślin

Środek ulega rozkładowi podczas okresu wegetacji, przez co nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki):
– nie stosować środków zawierających metazachlor na rośliny uprawiane następczo
w sezonie wegetacyjnym, w którym był zastosowany środek Rapex 500 SC,
– w przypadku likwidowania plantacji jesienią, można ponownie wysiać rzepak albo po
wcześniejszym przyoraniu na głębokość min 20 cm – począwszy od końca września
można wysiewać zboża ozime,
– w przypadku likwidacji plantacji wiosną po wykonaniu orki wiosennej (minimum 15 cm)
można uprawiać rzepak jary, ziemniaki, zboża jare, kukurydzę lub rośliny kapustne.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

Środek ochrony roślin Rapex 500 SC należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1 kg substancji czynnej na hektar.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO
ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ MOGĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
(1 dzień)
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres
karencji):
Nie dotyczy
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
− w temperaturze 0°C – 30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi

Dostępne opakowania

5 l, 10 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania