Herbicyd Lentipur Flo 500 SC

Lentipur Flo 500 SC – środek w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu ozimym. Pobierany jest przez korzenie i liście chwastów.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Lentipur Flo opakowanie 20l

Zawartość substancji czynnej

chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika)500 g/l (35,71%).

exclam
Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Substancja czynna chlorotoluron jest inhibitorem procesu fotosyntezy. Objawem działania herbicydu jest chloroza liści roślin wrażliwych, a następnie ich zamieranie. Środek działa również w niskich temperaturach. Chwasty dwuliścienne niszczy najskuteczniej od fazy kiełkowania do fazy 6 liści, a chwasty jednoliścienne od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia.

Chwasty wrażliwe, np:

chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny.

przetacznik polny.

bodziszek drobny, samosiewy rzepaku (w fazie kiełkowania).

dymnica pospolita, fiołek polny, mak polny, przytulia czepna.

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy Jesienią od fazy 3 liści zbóż do wystąpienia przymrozków (faza 3 liści ma miejsce wówczas, gdy liść trzeci jest dłuższy od drugiego i przestaje rosnąć).
W przypadku dużych wahań temperatury między dniem i nocą środek może spowodować okresowe żółknięcie liści zbóż.
2 l/ha
pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy Wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji zbóż, do pełni fazy krzewienia. 3 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: niskociśnieniowe.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się podczas okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, z wyjątkiem rzepaku ozimego uprawianego na polu, na którym wiosną zastosowano Lentipur Flo 500 SC, który w niesprzyjających warunkach może reagować negatywnie. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji (np. w wyniku uszkodzenia roślin przez szkodniki, choroby, przymrozki, suszę itd.) roślinami następczymi mogą być: jęczmień jary, pszenica jara, ziemniak, groch siewny.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów, to jest podczas niskiej temperatury i suszy oraz na chwasty występujące w większym nasileniu.
 2. Środek można stosować tylko na plantacjach o starannej uprawie przedsiewnej, przy wysiewie ziarna na jednakową głębokość 2-3 cm oraz wyrównanych wschodach.
 3. Gdy wschody są nierównomierne środek może powodować uszkodzenie zbóż.
 4. W celu niedopuszczenia do powstawania odporności chwastów na środek stosować przemiennie herbicydy należące do grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
 5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne, szczególnie dwuliścienne. Opryskiwać podczas bezwietrznej pogody.
 6. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 7. Środka nie stosować:
 • w temperaturze powyżej 20°C,
 • na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się,
 • na rośliny mokre lub zwiędnięte,
 • na rośliny uszkodzone przez choroby lub szkodniki,
 • po wschodach, wcześniej niż w fazie trzech liści pszenicy i jęczmienia,
 • w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji): nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l, 20 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania