Herbicyd Ikanos 040 OD

Ikanos 040 OD – środek chwastobójczy w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,36%)

exclam
Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Ikanos 040 OD jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.

Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

Środek najskuteczniej zwalcza chwastnicę jednostronną oraz inne chwasty prosowate w fazie od 3 liści do końca fazy krzewienia, natomiast roczne chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.

chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, włośnica okółkowa, włośnica sina, włośnica zielona, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa wielonasienna, maruna bezwonna, rdest szczawiolistny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, bodziszek drobny, samosiewy rzepaku, jasnota purpurowa.

perz właściwy, sorgo alpejskie.

przetacznik perski, rdest ptasi, rdest powojowy, psianka czarna oraz chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
kukurydza Zabieg wykonać po wschodach w fazie 2-7 liści kukurydzy (BBCH 12-17). 1 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga!

W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin. Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin.

Następstwo roślin

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako roślinę następczą lub:

 • zboża – po 3 miesiącach – na glebach kwaśnych lub po 9 miesiącach – na glebach obojętnych i zasadowych,
 • strączkowe – po 9 miesiącach,
 • lucernę – po 12 miesiącach.

Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

Strategia zarządzania odpornością:

Nikosulfuron jest jedną z substancji czynnych należących do herbicydów z grupy inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

 • Postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin,
 • Dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
  i nasilenia chwastów,
 • Używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
 • Stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
 • Stosuj mieszanki herbicydów o różnym mechanizmie działania,
 • Stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
 • Informuj o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na niektórych odmianach kukurydzy (szczególnie na nowych odmianach) przed zastosowaniem środka Ikanos 040 OD w tych odmianach należy skontaktować się z przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

Środka nie stosować:

 • w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych,
 • w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 7 liści,
 • bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy,
 • w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,
 • na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby,
 • na rośliny mokre (rosa, deszcze).

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać pojemni szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać w temperaturze 0oC-30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania