Herbicyd Emblem 20 WP

Emblem 20 WP – środek chwastobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, pakowanym w rozpuszczalne w wodzie torby o wadze 1 kg, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej

bromoksynil (związek z grupy hydroksybenzonitryli) – 200 g/kg (20%).

exclam
silhouete
Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Środek działa kontaktowo, pobierany jest głównie przez liście powodując ich zasychanie, a następnie zamieranie roślin. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści.

dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała (także na dawkę 1,5 kg), maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowy, rdest plamisty, rdest ptasi, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne (także na dawkę 1,5 kg).

fiołek polny.

bodziszek drobny, ostrożeń polny, chwastnica jednostronna.

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
kukurydza Środek stosować po wschodach najlepiej w fazie 4-6 liści kukurydzy (BBCH 14-16; na rośliny o wysokości 15-20 cm) na chwasty w fazie 2-4 liści. Wyższą dawkę środka (2 kg/ha) stosować na chwasty występujące w dużym nasileniu lub w późniejszych fazach rozwojowych (4-6 liści lub rozety) oraz na glebach cięższych 1,5-2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA!

W warunkach niekorzystnych dla wzrostu kukurydzy (chłody i duża wilgotność gleby) stosować dawkę 1,5 kg/ha z uwagi na możliwość uszkodzeń roślin kukurydzy.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

 

Środek należy stosować w systemie dawek dzielonych.

 

Uprawa Zalecenia Dawka
Cebula uprawiana z siewu, czosnek, szalotka Pierwszy zabieg: środek stosować po wschodach rośliny uprawnej, po przejściu fazy flagi, w fazie 1-2 liści właściwych (BBCH 11-12), gdy siewki cebuli maja około 5-6 cm. 0,5 kg/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.

Uprawa Zalecenia Dawka
Cebula uprawiana z siewu, czosnek, szalotka Drugi zabieg: środek stosować po 7-10 dniach od wykonania zabiegu, ale maksymalnie do fazy 8 liści cebuli (do BBCH 18), jeżeli chwasty znajdują się we wczesnych fazach rozwojowych (zabiegi korekcyjne). 0,75-1 kg/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Uprawa Zalecenia Dawka
Cebulowe rośliny ozdobne Pierwszy zabieg: środek stosować po wschodach rośliny uprawnej, po przejściu fazy flagi, w fazie 1-2 liści właściwych (BBCH 11-12), gdy siewki cebuli maja około 5-6 cm. 0,5 kg/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha

Uprawa Zalecenia Dawka
Cebulowe rośliny ozdobne Drugi zabieg: środek stosować po 7-10 dniach od wykonania zabiegu, ale maksymalnie do fazy 8 liści cebuli (do BBCH 18), jeżeli chwasty znajdują się we wczesnych fazach rozwojowych (zabiegi korekcyjne). 0,75-1 kg/ha

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

UWAGA

1. Środek w dawkach dzielonych stosować tylko na chwasty od fazy liścieni do fazy 1 pary liści.
2. Środek najlepiej stosować jako uzupełnienie wcześniej użytych (bezpośrednio po siewie lub przed wschodami cebuli) inech herbicydów doglebowych lub/i środka zawierającego glifosat Klinik 360 SL lub Klinik Duo 360 SL.
3. Opryskiwać gdy rośliny cebuli są suche, nie uszkodzone, w dobrej kondycji, gdy szczypior ma dobrze wykształconą warstewkę woskową, najlepiej po 2-3 dniach słonecznych.
4. Nie stosować preparatu w dni o silnym nasłonecznieniu.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu, który nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki), na tym samym polu można uprawiać wszystkie rośliny po uprzednim wykonaniu uprawy przedsiewnej.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Środka nie stosować:
  • w kukurydzy cukrowej;
  • na siewki kukurydzy oraz na rośliny w fazie rozwojowej późniejszej od zalecanej, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin;
  • na rośliny słabe, chore lub uszkodzone przez choroby czy szkodniki;
  • podczas suszy, przymrozków lub bezpośrednio przed spodziewanym deszczem;
  • w temperaturze powietrza niższej niż 7oC lub wyższej niż 25oC;
  • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
 2. Po zabiegu zwalczania chwastów w cebuli, czosnku, szalotce i cebulowych roślinach ozdobnych wykonanym preparatem EMBLEM 20 WP mogą wystąpić przemijające uszkodzenia upraw w postaci miejscowego odbarwienia liści.
 3. Ze względu na różną wrażliwość odmian roślin ozdobnych przed zastosowaniem środka EMBLEM 20 WP, zaleca się wykonanie na każdej z odmian tych roślin próbnego zabiegu w celu sprawdzenia, czy nie występują objawy uszkodzenia roślin lub skontaktować się z doradcą albo przedstawicielem podmiotu posiadającego zezwolenie.
 4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne;
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, okulary lub ochronę twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

 • 10  m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub
 • 5  m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji):

Cebula uprawiana z siewu, czosnek, szalotka – 30 dni.

Kukurydza, cebulowe rośliny ozdobne – nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

należy uwzględnić następstwo roślin.

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 0 oC – 30o

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Dostępne opakowania

1 kg, 5 x 1 kg

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania