Herbicyd Apyros 75 WG

Apyros 75 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych oraz ograniczenia wzrostu i rozwoju perzu właściwego w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i pszenicy jarej. Środek zwalcza stokłosę żytnią w pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Aby uzyskać deklarowaną przez producenta wysoką skuteczność preparatu niezbędne jest stosowanie go wraz z adiuwantem Atpolan.

Zobacz jak działa Apyros 75 WG

Zawartość substancji czynnych

Sulfosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g w 1 kilogramie środka (75%).

Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Apyros 75 WG jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczanym w całej roślinie. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu.

Chwasty wrażliwe, np:

perz właściwy, miotła zbożowa, stokłosy, tasznik pospolity, tobołki polne, bodziszek drobny, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, rdest plamisty, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, stulicha psia

chaber bławatek, fiołek polny, wyczyniec polny, iglica pospolita, komosa biała, owies głuchy, niezapominajka polna, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, rdest powojowy, rdest ptasi, samosiewy jęczmienia, wiechlina roczna

chaber bławatek, fiołek polny

bylica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, podbiał pospolity, przetacznik polny, przetacznik perski, przetacznik bluszczowy, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się np. ostrożeń polny, powój polny

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
pszenica ozima, pszenżyto ozime
Niższą z dawek należy stosować w przypadku zwalczania miotły zbożowej, wyższą dawkę – do zwalczania stokłosy żytniej. Stosować wiosną na intensywnie rosnące chwasty. Zabieg wykonywać po rozpoczęciu wegetacji do fazy drugiego kolanka zbóż.

Maksymalna skuteczność chwastobójcza przy zastosowaniu łącznie w mieszaninie z adiuwantem ATPOLAN 80 EC

13,3-26,5 g/ha
pszenica jara
Środek stosować od fazy krzewienia do fazy 2-go kolanka.

Maksymalna skuteczność chwastobójcza przy zastosowaniu łącznie w mieszaninie z adiuwantem ATPOLAN 80 EC

do 26,5 g/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga!

Przestrzegać zaleceń dotyczących działania następczego herbicydów stosowanych łącznie ze środkiem Apyros 75 WG

Następstwo roślin

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji spowodowanej uszkodzeniem roślin upranych przez mróz, szkodniki, choroby, po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie pszenicę jarą i ziemniaki.

Po zbiorze rośliny uprawnej na jesieni można uprawiać tylko zboża ozime i rzepak ozimy, natomiast na wiosnę w przyszłym sezonie wegetacyjnym można uprawiać wszystkie rośliny uprawne z wyjątkiem buraka cukrowego. Burak cukrowy powinien być uprawiany po upływie 24 miesięcy od zastosowania środka Apyros 75 WG

Uwaga!

Przestrzegać zaleceń dotyczących działania następczego herbicydów stosowanych łącznie ze środkiem Apyros 75 WG

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Sugestia zarządzania odpornością:

 1. Środek Apyros 75 WG zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów syntazy acetolaktanowej (ALS). Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Odporność na sulfonylomoczniki została udokumentowana jedynie dla miotły zbożowej. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
  • postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczanie chwastów
  • dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów
  • używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw itp.
  • stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania
  • stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów
  • stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej
  • informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów
  • w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub producentem środka ochrony roślin
 2. Opady deszczu występujące później niż w 4 godziny po wykonaniu zabiegu nie wpływają na skuteczność działania środka
 3. Wyższa wilgotność gleby i powietrza zwiększa skuteczność działania środka
 4. W warunkach niesprzyjających dla wzrostu i rozwoju roślin po zabiegu mogą wystąpić przemijające przebarwienia (chlorozy), które nie mają jednak wpływu na dalszy przebieg wegetacji rośliny uprawnej
 5. Środka nie stosować:
  • na tym samym polu w dawce większej niż 26,5 g/ha
  • w pszenicy lub pszenżycie z wsiewką roślin motylkowych
  • łącznie z nawozami azotowymi
  • na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę lub choroby
  • przed spodziewanymi przymrozkami
  • podczas wiatru stwarzającego możliwość zniesienia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
 6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrociach

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nie wdychać pyłu/rozpylonej cieczy użytkowej.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

Należy uwzględniać następstwo roślin

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 0oC- 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Dostępne opakowania

53 g, 133 g

Okres ważności

5 lat

Pliki do pobrania