Herbicyd Achiba 05 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek stosowany nalistnie, przeznaczony jest do selektywnego zwalczania chwastów jednorocznych i wieloletnich jednoliściennych (po ich wschodach) w niektórych roślinach rolniczych i warzywnych w okresie wegetacji.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych

chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) – 50 g/l (5,22 %).

Aquatic-pollut-red

Działanie na chwasty

Achiba 05 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.

Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści. Pełny efekt działania jest widoczny po około 2-3 tygodniach lub nieco później w przypadku utrzymywania się niskich temperatur. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności.

Środek Achiba 05 EC stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka w fazie 2-3 liści, a perz właściwy w fazie 4-6 liści.

Środek nie zwalcza chwastów, które wzeszły po wykonaniu zabiegu.

Chwasty Zalecana dawka środka Termin stosowania – faza rozwojowa chwastu
Roczne jednoliścienne

– samosiewy zbóż zwalczane jesienią

– samosiewy zbóż zwalczane wiosną, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica sina, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa

0,75 – 1 l/ha

 

1,0-1,25 l/ha

Faza 2 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 12-29)
Chwasty jednoliścienne wieloletnie 2,0-2,5 l/ha Faza 4-6 liści (BBCH 14-16)

Zakres stosowania, terminy i dawki

Uprawa Zalecenia Dawka
Burak cukrowy i burak pastewny (plantacje produkcyjne)

Środek stosować od fazy widocznej pierwszej pary jeszcze nie rozwiniętych liści buraka do fazy przed zakryciem powierzchni gleby (około 90% roślin buraka styka się miedzy rzędami) (BBCH 11-39).

Uwaga: Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 3 dni po wykonaniu zabiegu.

do 2,5 l/ha
Ziemniak

Środek stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści ziemniaka do fazy przed całkowitym zakryciem międzyrzędzi (BBCH 10-39), zanim chwasty zostaną całkowicie zakryte.

Uwaga: Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 21 dni po wykonaniu zabiegu.

 do 2,0 l/ha
Rzepak ozimy

Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy widocznych 9 lub więcej międzywęźli rzepaku (BBCH 10-39), zanim chwasty zostaną całkowicie zakryte.

Uwaga: Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

 do 2,5 l/ha
Marchew Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni marchwi do fazy, gdy korzeń osiągnie typowy kształt i wielkość (BBCH 10-49)  do 2,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga!

Opady deszczu występujące co najmniej 2 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.

Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 21 dni.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

Uprawa Zalecenia Dawka
Len zwyczajny uprawiany na nasiona i włókno Środek stosować od fazy rozwiniętych liścieni do fazy rozwiniętego szóstego liścia własciewego (BBCH 10-16) do 2,5 l/ha
Konopie siewne uprawiane na włókno

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga! Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni od wykonania zabiegu.

Uprawa Zalecenia Dawka
Rzepak jary Środek stosować od fazy rozwiniętych liścieni do fazy widocznych 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 10-39) do 2,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga! Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni od wykonania zabiegu.

Uprawa Zalecenia Dawka
Słonecznik zwyczajny Środek stosować od fazy rozwiniętych liścieni do fazy rozwiniętych 6 liści (BBCH 10-16) do 1,25 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga! Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni od wykonania zabiegu.

Uprawa Zalecenia Dawka
Bób, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59) do 2,5 l/ha
Groch siewny, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona
Fasola zwyczajna, groch siewny, soczewica jadalna uprawiana na suche nasiona
Bobik, groch pastewny (peluszka), łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny
Soja Środek stosować od fazy pierwszej pary liści właściwych do fazy, gdy widoczne sa pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 11-51)

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga! Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni od wykonania zabiegu.

Uprawa Zalecenia Dawka
Burak ćwikłowy Środek stosować od fazy widocznej pierwszej pary jeszcze nierozwiniętych liści do fazy, gdy liście zakrywają 90% gleby (BBCH 11-39) do 2,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga! Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 3 dni od wykonania zabiegu.

Uprawa Zalecenia Dawka
Pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, brukiew, chrzan pospolity, rzepa Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy, gdy korzeń osiągnie typowy kształt i wielkość (BBCH 10-49) do 2,5 l/ha
Pomidor, bakłażan Środek stosować od fazy czwartego rozwiniętego liścia na pędzie głównym do fazy, gdy widocznych jest 9 lub więcej pędów bocznych pierwszego rzędu (BBCH 14-29)

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uprawa Zalecenia Dawka
Topinambur (skarmianie dzikich zwierząt) Środek stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści do momentu, gdy widocznych jest 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 10-39) 2 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Achiba 05 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, w których środek zaleca się stosować lub inne rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne, w tym zboża można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Achiba 05 EC

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27°C.
 2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, przy czym szczególną ostrożność zachować w sytuacji, gdy w sąsiedztwie uprawiane są zboża,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 3. Środek Achiba 05 EC zawiera substancję czynną z grupy inhibitorów karboksylazy acetylo-CoA (ACCazy) (grupa HRAC: A). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się w danej uprawie wykonać w sezonie wegetacyjnym tylko jeden zabieg środkiem chwastobójczym zawierającym substancję czynną z tej grupy.

 SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

 POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej

 WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

 

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

 

Burak cukrowy i burak pastewny (plantacje produkcyjne), ziemniak.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

Przy zastosowaniu dawki 2 l/ha i niższej, w celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie:

 • strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
 • strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 %.

Przy zastosowaniu dawki powyżej 2 l/ha (do maksymalnej dawki 2,5 l/ha), w celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie:

 • strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
 • strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 %.

Rzepak ozimy, marchew.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

 

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Rzepak ozimy, len zwyczajny uprawiany na nasiona, rzepak jary, słonecznik zwyczajny, soja – 90 dni.

Burak cukrowy, burak ćwikłowy – 60 dni

Fasola zwyczajna uprawiana na suche nasiona, groch siewny uprawiany na suche nasiona, soczewica jadalna, ziemniak – 45 dni.

Bób, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – 42 dni.

Chrzan pospolity, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, rzepa, seler korzeniowy – 40 dni.

Fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona – 35 dni.

Bakłażan, pomidor – 21 dni.

Len zwyczajny uprawiany na włókno, konopie siewne uprawiane na włókno – nie dotyczy.

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 0oC- 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Dostępne opakowania

1 l, 5 l

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania