Fungicyd Prolectus 50 WG

Prolectus 50 WG to koncentrat w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin sadowniczych i warzywnych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.

Fungicyd Prolectus 50 WG

Zobacz jak działa Prolectus 50 WG

Zobacz jak działa Prolectus 50 WG

Zawartość substancji czynnej

fenpyrazamina (związek z grupy pyrazoli) – 50% (500 g/kg)

Aquatic-pollut-red

Zakres stosowania, terminy i dawki

rośliny sadownicze

Uprawa Choroba Zalecenia Dawka
truskawka szara pleśń Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy kwitnienia truskawki do momentu wybarwienia się większości owoców i głównego zbioru (BBCH 61-87), wykonując maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym, co 7-14 dni. 1,2 kg/ha
brzoskwinia, nektaryna, morela brunatna zgnilizna drzew pestkowych (kwiaty, pędy) Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69), wykonując maksymalnie 3 zabiegi, w odstępach co 7-14 dni. 0,8 kg/ha
brunatna zgnilizna drzew pestkowych (owoce) Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy BBCH 75 (owoce osiągnęły 50% typowej dla gatunku wielkości do fazy BBCH 87 (owoce dojrzałe do zbioru), najpóźniej 1 dzień przed zbiorem. Maksymalnie wykonać 3 zabiegi, w odstępach co najmniej 7 dni. 1,2 kg/ha

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

rośliny warzywne

Uprawa Choroba Zalecenia Dawka
pomidor, bakłażan, papryka, ogórek, cukinia i inne warzywa dyniowate o jadalnej skórce uprawiane pod osłonami
szara pleśń Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby na roślinach od fazy BBCH 61 (otwarty pierwszy kwiat) do fazy BBCH 87 (70% owoców uzyskało typową barwę). stężenia:
0,08-0,12%
(80-120 g środka
w 100 litrach wody).

Wyższe stężenie środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 100-120 l /1000 m2.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia, nie przekraczając dawki środka 0,12 kg/1000m2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie produkcyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

rośliny sadownicze

Uprawa Choroba Zalecenia Dawka
wiśnia, śliwa, morela brunatna zgnilizna drzew pestkowych (kwiaty, pędy) Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69), wykonując maksymalnie 3 zabiegi, w odstępach co 7-14 dni. 0,8 kg/ha
brunatna zgnilizna drzew pestkowych (owoce) Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby, od fazy BBCH 75 (owoce osiągnęły 50% typowej dla gatunku wielkości do fazy BBCH 87 (owoce dojrzałe do zbioru), najpóźniej 1 dzień przed zbiorem. 1,2 kg/ha

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 2. wielokrotne stosowanie tego samego środka lub innego środka zawierającego substancję czynną o takim samym mechanizmie działania może w konsekwencji prowadzić do spadku skuteczności na skutek rozwoju form odpornych w populacji sprawcy choroby. Dlatego środek należy stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.

Środki ostrożności, okres karencji/prewencji

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

W przypadku uprawy truskawki:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie następujących stref ochronnych od zbiorników i cieków wodnych

tereny o nachyleniu równym lub mniejszym niż 2%: tereny zagrożone spływem powierzchniowym tj. o nachyleniu terenu powyżej 2%:
strefa ochronna o szerokości 1 m zadarniona strefa ochronna o szerokości 10 m


W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy brzoskwini, nektaryny, wiśni, śliwy, moreli:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie następujących stref ochronnych od zbiorników i cieków wodnych

tereny o nachyleniu równym lub mniejszym niż 2%: tereny zagrożone spływem powierzchniowym tj. o nachyleniu terenu powyżej 2%:
 • strefa ochronna o szerokości 10 m lub
 • strefa ochronna o szerokości 5 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub
 • strefa ochronna o szerokości 3 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.
zadarniona strefa ochronna
o szerokości 10 m.


W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:

(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji):
truskawka – 1 dzień
brzoskwinia, nektaryna, wiśnia, śliwa, morela – 1 dzień
pomidor, bakłażan, papryka, warzywa dyniowate (pod osłonami) – 1 dzień

Pozostałe informacje

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • przechowywać w temperaturze 0oC-30oC, z dala od źródeł ciepła.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Dostępne opakowania

0,25 kg; 1 kg

Okres ważności

2 lata

Pliki do pobrania